HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI

Các viên chức đã chọn của chúng tôi cần phải biết tầm quan trọng của EITC trong việc tạo dựng một tương lai nơi mọi người làm việc có thể trang trải các nhu cầu cơ bản của họ và sống trong sự an toàn tài chính. Hãy nhớ rằng, những người lao động không có ai vận động hành lang để đấu tranh cho họ.Tất cả phụ thuộc vào chúng ta!

Hãy tham gia với chúng tôi vì chúng tôi không ngừng đấu tranh cho các gia đình lao động tại California và trên toàn quốc. Chúng tôi không thể đơn độc thực hiện điều này-chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những cách chính để ủng hộ EITC và giúp mọi người dân California tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ. Hãy cùng đấu tranh cho mọi anh hùng lao động.

Bạn sẽ tham gia đấu tranh chứ?

Lựa chọn không nhận cập nhật qua SMS!
Contact Us

Want to get in touch with the Working Hero team? Shoot us a message and we'll get back to you, asap!

Not readable? Change text. captcha txt